ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

องค์ความรู้การจัดการองค์ความรู้ KM

องค์ความรู้การจัดการองค์ความรู้ (KM) โดยศูนย์ฯ4

1.แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

2.การใช้โปรแกรมWondershare Filmora9

3.การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Photography for Public Relation)

4.แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

5.คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

6.แนวทางการใช้เครื่องมือในการวิเคราะหเ์พื่อประเมินสถานภาพของสหกรณ์

7.เนื้อหา -(KM) เรื่อง Service Mind (การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี)

8.การจัดทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

9.ฝึกอบรม กรณีศึกษา การจัดการโครงการฝึกอบรมพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน

10.การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๔ นครนายก

11.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain การเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ผลผลิตหลักของสหกรณ์”

  • ฮิต: 1894

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

1). ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอะไรบ้าง

ตอบ  จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดสระแก้ว

2). ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก

อบ https://www.google.co.th/maps/       Map

3). คำถาม : เจ้าหน้าที่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เป็นวิทยากรในโครงการที่ศูนย์ฯจัด จะเบิกค่าวิทยากรได้หรือไม่ อย่างไร
            ตอบ   ได้ การฝึกอบรมประเภท ก เบิกค่าวิทยากรได้ ชั่วโมงละ 400 บาท การฝึกอบรมประเภท ข เบิกค่าวิทยากรได้ ชั่วโมงละ 300 บาท

4). คำถาม : ค่าพาหนะวิทยากร เบิกเหมาจ่ายได้หรือไม่
            ตอบ   กรณีส่วนราชการไม่ได้จัดพาหนะ แต่จ่ายค่าพาหนะ ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช่จ่ายในการเดินทาง พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมวิทยากรสามารถเบิกค่าเหมาจ่ายได้ในกรณีเบิกค่าพาหนะส่วนตัว

5). คำถาม : พนักงานราชการใช้รถส่วนตัวที่ไม่ใช่รถของตัวเองเบิกค่าพาหนะได้หรือไม่
            ตอบ   ได้ โดยเบิกในอัตราชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

  • ฮิต: 2013

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • ฮิต: 2055

ติดต่อ Webmaster

ติดต่อ Webmaster

pooo0404

นายไพฑูรย์  ศิลประเสริฐ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
                           โทรศัพท์  : 037-311468                           
          Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

  • ฮิต: 1485

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ

  • ฮิต: 1637

เนื้อหาอื่นๆ …

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก

Copyright 2023 Cooperative Technology Transfer Center 4, Nakhon Nayok Province

ภาพประกอบเว็ปไซร์ โดย : fiatico.com ,freepik.com,pixabay.com

BACK TO TOP