ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

องค์ความรู้การจัดการองค์ความรู้ KM

องค์ความรู้การจัดการองค์ความรู้ (KM) โดยศูนย์ฯ4

1.แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

2.การใช้โปรแกรมWondershare Filmora9

3.การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Photography for Public Relation)

4.แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

5.คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

6.แนวทางการใช้เครื่องมือในการวิเคราะหเ์พื่อประเมินสถานภาพของสหกรณ์

7.เนื้อหา -(KM) เรื่อง Service Mind (การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี)

8.การจัดทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

9.ฝึกอบรม กรณีศึกษา การจัดการโครงการฝึกอบรมพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน

10.การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๔ นครนายก

11.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain การเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ผลผลิตหลักของสหกรณ์”

  • ฮิต: 374

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก

Copyright 2023 Cooperative Technology Transfer Center 4, Nakhon Nayok Province

ภาพประกอบเว็ปไซร์ โดย : fiatico.com ,freepik.com,pixabay.com

BACK TO TOP